VÝBORNÉ TEPELNOIZOLAČNÉ PARAMETRE

Výborné tepelnoizolačné parametre

Od 1. Januára 2013 platí tepelnotechnická norma STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, v ktorej sú uvedené minimálne tepelnotechnické požiadavky.

V norme je uvedených niekoľko kritérií pre navrhovanie a posudzovanie stavebných konštrukcií a budov.

Z hľadiska návrhu konštrukcie je pre nás smerodajné kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie. S týmto súvisia pojmy tepelný odpor R (m2.K/W)  a súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U (W/( m2.K)). Minimálne hodnoty týchto veličín podľa normy sú uvedené v tabuľkách:

tabulka_odpory

Od 1. Januára 2016 platí odporúčaná hodnota týchto veličín ako normovaná a od 1. Januára 2021 musia všetky nové aj obnovované budovy spĺňať cieľovú odporúčanú hodnotu tepelného odporu R (m2.K/W) súčiniteľ a prechodu tepla U (W/m2.k).

Naša skladba steny a strechy spĺňa požiadavky normy, ktoré budú platné od roku 2021.