TEPELNÉ ČERPADLÁ

TEPELNÉ ČERPADLO

Tepelné čerpadlá sú zariadenia, ktoré využívajú dostupné teplo zo vzduchu,  zeme alebo z vody. Toto teplo prevádzajú na vyššiu teplotnú hladinu a vzniknutú energiu využívajú na vykurovanie, chladenie, ohrev teplej vody a pod.

Tepelné čerpadlá za tešia sa stále väčšiemu záujmu. Aj preto, že toto teplo je k dispozícii zadarmo a možno ho energeticky veľmi efektívne zhodnotiť.

AKO PRACUJE TEPELNÉ ČERPADLO?

Tepelné čerpadlo pracuje na opačnom princípe ako klasická chladnička, ktorej úlohou je „vytvoriť zimu“ vo vnútri. Von sa teplo odvádza cez chladič umiestnený na zadnej strane chladničky. Tepelné čerpadlo naopak, odoberá teplo z vonkajšieho prostredia „premieňa“ ho na vyššiu teplotu a odovzdáva do vykurovacieho systému.

TEPELNÉ ČERPADLO TYPU VZDUCH/VODA

Čerpadlá vzduch/voda sú na trhu najobľúbenejšie kvôli jednoduchej montážinízkym nákladom na prípravné práce. Teplo zo vzduchu je zadarmo. Nepotrebujú veľký pozemok, ani zdroj vody. Preto sú veľmi zaujímavým riešením aj z hľadiska najrýchlejšej návratnosti investície spomedzi všetkých dostupných druhov tepelných čerpadiel.

Výhody:

 • Nízke vstupné investície
 • Krátka doba návratnosti
 • Univerzálna inštalácia
 • Jednoduchá inštalácia

Nevýhody:

 • Nižšia účinnosť v zime
 • Hlučnosť vonkajšej jednotky

TEPELNÉ ČERPADLO TYPU ZEM/VODA

Čerpá energiu zo zeme. Na čerpanie energie využíva využíva kolektory umiestnené pod povrchom zeme v nezámrznej hĺbke. Teplo zeme môže využiť prostredníctvom dvoch zdrojov zemných horizontálnych kolektorov a vertikálnych hlbinných vrtov.

Výhody:

 • Najstabilnejší systém
 • Tichý chod
 • Akumulácia tepla

Nevýhody:

 • Potreba väčšieho pozemku
 • Rozsiahle zemné práce
 • Vysoké investičné náklady
 • Dlhý čas návratnosti

TEPELNÉ ČERPADLO TYPU VODA/VODA

Pre svoju prácu čerpá energiu z vody. Voda ako prírodný zdroj tepla má najväčší energetický potenciál, preto takéto čerpadlo dosahuje najvyššiu účinnosť. Podmienkou je, aby bola voda dostupná v požadovanom množstve a dobrej kvalite.

Na zabezpečenie obehu vody sú potrebné minimálne dva vrty (studne). Z jednej studne sa voda čerpá a pomocou druhej vsakovacej studne sa použitá voda odvádza späť do podložia.

Výhody:

 • Vysoký vykurovací faktor
 • Stabilná teplota

Nevýhody:

 • Málo vhodných lokalít
 • Vyššie vstupné náklady
 • Rozsiahle zemné práce

V prípade ak sa rozhodnete pre tepelné čerpadlo. Radi Vám pomôžeme so získaním dotácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). SIEA poskytuje možnosť uchádzať sa o podporu na inštaláciu malých zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie vďaka národnému projektu s názvom zelená domácnostiam.