VETRANIE S REKUPERÁCIOU

ČO JE VETRANIE S REKUPERÁCIOU TEPLA A NA ČO SLÚŽI?

Rekuperácia, čiže spätné získavanie tepla je dej, pri ktorom sa vzduch privádzaný z vonkajšieho prostredia do objektu ohrieva teplým odvádzaným vzduchom z miestností. Teplý vzduch je odvádzaný cez rekuperačný výmenník, kde odovzdáva väčšinu svojho tepla (až 95%) privádzanému vzduchu. V žiadnom prípade, ako sa mnohí domnievajú nedochádza k miešaniu odpadového vzduchu s čerstvým. Odpadový vzduch iba odovzdáva svoju tepelnú energiu vonkajšiemu (privádzanému) vzduchu.

Systém vetrania s rekuperáciou tepla slúži na zaistenie optimálnej výmeny vzduchu v objekte a zároveň slúži na minimalizáciu tepelných strát pri vetraní. Tepelné straty vetraním u bežných rodinných domov, kde je vetranie zaistené systémom mikroventilácie alebo okenných štrbín, tvorí až 40 % celkovej straty objektu.

Moderné nízkoenergetické a pasívne rodinné domy sa preto už prakticky bez systému núteného vetrania s rekuperáciou tepla nezaobídu. Stále väčšie nároky na tesnosť obvodového plášťa budovy i ostatných konštrukčných prvkov vedú k faktu, že v objekte nie je zaistená dostatočná výmena vzduchu a hrozia problémy s vlhkosťou, so vznikom plesní a s množením mikroorganizmov ako sú napr. roztoče, čo mnohokrát môže viesť i ku zdravotným problémom obyvateľov domu.

Rekuperačný výmenník je dnes neoddeliteľnou súčasťou moderných vetracích systémov. Slúži na odovzdávanie tepla medzi odvádzaným znehodnoteným a privádzaným čerstvým vzduchom do objektu. Je potrebné si však uvedomiť, že sa nejedná o vykurovanie, ale iba o zaistenie nutnej výmeny vzduchu a je teda potrebné v objekte uvažovať s nezávislou vykurovacou sústavou i zdrojom tepla. Vetracie systémy pre rodinné domy nevyžadujú detailný projekt ani žiaden zložitý výpočet.