GDPR

Informácia o ochrane osobných údajov katalogdrevodomov.sk ohľadom súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti

Informácia o ochrane osobných údajov katalogdrevodomov.sk ohľadom súhlasu so spracúvaním osobnýchúdajov na marketingové účely spoločnosti


Vážení klienti,

v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobnýchúdajov na marketingové účely. Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlasso spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych a novýchproduktoch a službách a našich obchodných partnerov. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzenéponuky a praktické informácie,
a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať ponukyna mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať vám iba relevantné ponuky produktov aslužieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktorénevyhovujú vašim potrebám.

Vzhľadom na to, že 25. 05. 2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas, ktorýzodpovedá novým požiadavkám.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravilivo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické
z hľadiskavyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu,zavolajte na našu linku: +421 911 348 348, +421 918 470 643 alebo e-mail na:https://www.katalogdrevodomov.sk/kontakt/

OBSAH

 1. Kto je správca vašich osobných údajov?
 2. Aké vaše osobné údaje spracúvame?
 3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
 4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?
 5. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu?
 6. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?
 7. Kto sú naši obchodní partneri?
 8. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?
 9. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
 10. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?


1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov.Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov spoločnosť:


2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiťponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť a riešiť vaše potreby.

 • Základné identifikačne údaje - meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska.
 • Kontaktné údaje - telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Sociodemografické údaje - štatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní, zamestnaní, počte detí.
 • Informácie o využití produktov a služieb - aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie ovyužívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať vhodnéprodukty a služby.
 • Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocoue-mailu, chatu, SMS správ.
 • Geolokačné údaje - geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť naodporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.


3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate vklientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch. Osobné údaje môžu tiež pochádzaťz verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobnéúdaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.


4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Súhlas ste poskytli na marketingov é účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

 • Ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickouformou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia ceztelefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formoutelefonického hovoru.
 • Automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašimindividuálnym potrebám.
 • Prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohliposielať individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov.

Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb ne môžeme poskytovať.


5. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?

Naša spoločnosť sa vám snažia poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohtodôvodu vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používa automatickéinformačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho vám posielame individualizovanésprávy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti.

Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšiespoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.


6. AKO DLHO BUDEME SPRAC ÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov odukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte. Ak nie ste, ani sanestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu,keď ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktorépodľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.


7. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?

V súhlase ste tiež súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobných údajov našim vybranýmobchodným partnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov auzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.


8. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoréspracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať službyspoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné službyzabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. Suvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sútiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.


9. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ichochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne ajzodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategóriepríjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobieuchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad naochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza kautomatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup kinformáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriáchpríjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o právepodať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie otom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípadeprenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutiekópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska?Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každátakáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť tepore s.r.o mápovinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo siželáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje vzodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo inévýznamné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného aosobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
 a požiadajte nás ovysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo protiautomatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnostnou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiťna dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adreseHraničná 18, 821 05 Bratislava.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: +421 911 348 348, +421 918470 643 poslaním e-mailu na adresu: https://www.katalogdrevodomov.sk/kontakt/ alebo písomnoužiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však dojedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotupredĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.


10. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžetekedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodnýchpartnerov? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

 • Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia,aby sme vás vedeli identifikovať.
 • Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať všetkým pobočkám, alebo, ak chcete zachovaťposielanie ponúk vybraných pobočiek, uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povoliť, abyvás ďalej kontaktovali.
 • Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať ibavybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť.
 • Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať vpísomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnitepodpísať.
 • Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti.
 • Písomným vyhlásením podaným v ktorejkoľvek pobočke. Aktuálny zoznam pobočiek nájdete tu:https://www.katalogdrevodomov.sk/kontakt/