Od nového roka len A0

12. 01. 2021 / M-House

Od nového roka len A0

Našou spoločnosťou posledné obdobie rezonuje čím ďalej, tým viac otázka ekológie a dopadu ľudského fungovania na životné prostredie. Stavebníctvo je producentom cca. 40% celkového vyprodukovaného oxidu uhličitého (CO2), ktoré je následne vypustené do ovzdušia. CO2 má teda veľký podiel na našej uhlíkovej stope a je potrebné to zmeniť. Dochádza preto aj u nás k legislatívnym zmenám, ktoré majú za úlohu zmierniť dopad našeho správania sa k životnému prostrediu. Dosiahnutie energetickej triedy A0 je pre všetky nové budovy na Slovensku povinné od 1. Januára 2021.

 

Vysvetlime si najskôr, čo znamená pojem dom v energetickej triede A0.

Energetická trieda A0, teda dom s takmer nulovou potrebou energie je, čo sa týka zabezpečenia pohody bývania, ale aj technického riešenia, veľmi efektívny objekt. Takýto dom je navrhnutý v skladbách konštrukcií s vysokým tepelným odporom a navyše doplnený o technológie, ktoré na svoj chod využívajú obnoviteľné zdroje energie. Energia získaná z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom, napríklad solárnych článkov alebo tepelného čerpadla, by pri nulovom dome mala postačovať na plnohodnotnú prevádzku domácnosti. Majiteľ takéhoto domu má rádovo nižšie náklady na prevádzku, čo mu kompenzuje vyššiu počiatočnú investíciu pri výstavbe.


 


Energetické triedy podľa globálneho ukazovateľa primárnej energie

Domy sa do energetických tried zaraďujú podľa súčtu energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody v kWh/m2/rok a vynásobením príslušným koeficientom pre daný typ energie. Nižšie uvádzame nasledovné koeficienty:

 • fotovoltika – 0,0
 • kotol spaľujúci drevo – 0,1
 • kotol na drevnú štiepku – 0,15
 • kotol na drevné pelety – 0,2
 • plyn – 1,1
 • elektrina – 2,2


Rozdelenie domov do tried energetickej hospodárnosti budovy podľa globálneho ukazovateľa primárnej energie:

 • A0: ≤ 54 kWh/m2/rok
 • A1: 55 – 108 kWh/m2/rok 
 • B: 106 – 216 kWh/m2/rokČo musí spĺňať dom v energetickej triede A0

Základné požiadavky na dom v energetickej triede A0 sú maximálna potreba tepla na vykurovanie (táto požiadavka sa mení v závislosti od faktoru tvaru budovy (podiel celkovej plochy tepelnej obálky budovy a obostavaného objemu budovy ohraničeného tepelnou obálkou)) a požiadavka na maximálnu hodnotu spotreby primárnej energie (množstvo energie z neobnoviteľných a obnoviteľných zdrojov, ktoré je potrebné na výrobu energie na pokrytie energetickej potreby v budove), ktorá musí byť do 54kWh/m2.rok.Ako to dosiahneme?

Správnym návrhom obaľových konštrukcií domu a eliminácia tepelných mostov. Navyše výstavba takýchto domov môže byť ekologickejšia použitím prírodných izolácií ako drevovlákno, konope, ovčia vlna alebo slama čím z dlhodobého hľadiska ešte znásobíme pozitívny účinok na životné prostredie ale aj na náklady pre užívanie domu.


Použitím technológie, ktorá nám pri správnom návrhu z dlhodobého hľadiska šetrí náklady na užívanie domu ako napr.:

 • Fotovoltika
 • Tepelné čerpadlo
 • Riadené vetranie s rekuperáciou

Veľmi radi vám pripravíme projekt drevodomu tak, aby spĺňal normu pre domy A0, navyše s použitím prírodných izolačných materiálov v našich certifikovaných skladbách konštrukcií vhodných pre výstavbu pasívnych domov. Kontaktujte nás!