Požiarna ochrana (bezpečnosť) stavebnej konštrukcie vs. trieda horľavosti materiálov

07. 02. 2023 / M-House

Požiarna ochrana (bezpečnosť) stavebnej konštrukcie vs. trieda horľavosti materiálov

Pri procese výstavby domu je použitých množstvo rôznych stavebných a izolačných materiálov. Tieto materiály priamo ovplyvňujú tepelno-technické parametre stavby a okrem iného ovplyvňujú aj veľmi dôležitú oblasť ktorou, je požiarna ochrana stavby. 

Požiarna odolnosť konštrukcie 
Posudzuje sa v rámci celej konštrukčnej skladby, tzn. od finálnej interiérovej vrstvy až po finálnu exteriérovú vrstvu. Normou požadovaná hodnota požiarnej odolnosti môže byť podľa typu konštrukcie napr. 30, 45, 60, 90, alebo aj viac minút. Takáto konštrukcia, ktorá v plnej miere spĺňa normou požadované parametre požiarnej odolnosti, však môže bez akýchkoľvek problémov obsahovať aj materiály, ktoré majú vyššiu triedu horľavosti. 

Trieda horľavosti 
je stanovená vlastnosť pre jednotlivé stavebné materiály použité v konštrukčných skladbách. Ide napr. o omietkové zmesi, izolačné materiály, konštrukčné materiály, rôzne doskové materiály ako OSB dosky, SDK dosky a pod., ktoré sú definované od nehorľavých až po ľahko horľavé. Je veľmi mylnou a nešťastnou predstavou, že požiarne bezpečná skladba nemôže byť vyhotovená z dreva a to s použitím prírodných stavebných a izolačných materiálov ako sú drevovláknité, konopné, alebo slamené izolácie. Správne navrhnutá skladba s použitím týchto materiálov  bez problémov zabezpečí požiarnu bezpečnosť z pohľadu požiarnej odolnosti v minútach, a v prípade požiaru takáto konštrukcia neprodukuje toľko toxických nebezpečných spalín ako skladba, kde sú použité a zabudované syntetické, umelé materiály. 
Štatisticky je dokázané, že 9 z 10 ľudí pri požiari rodinného domu nezahynie na následky plameňa, ale na následky udusenia sa splodinami vznikajúcimi pri požiari. Práve preto je zásadné, čo vlastne pri požiari horí a čo obsahujú požiarom zasiahnuté stavebné materiály a konštrukcie. Drvivá väčšina požiarov nevzniká priamo v konštrukciách, ale nedopatrením, pričom ohnisko požiaru môže byť v obytnej miestnosti (nábytok, záclony, koberce…
Veľmi dobrým príkladom je napr. konštrukcia drevostavby, ktorá je vyplnená fúkanou slamenou izoláciou. Na prvý pohľad nevhodný materiál z pohľadu horľavosti však zabezpečuje vysokú požiarnu bezpečnosť konštrukcie. Dôvodom je vysoká aplikačná objemová hmotnosť dosahujúca úroveň až 140 kg/m3. Táto vysoká objemová hmotnosť (hustota) materiálu zabezpečuje skôr tlenie ako samotné horenie, keďže slama v takejto forme obsahuje minimum vzduchu, ktorý je hlavným podporovateľom šírenie plameňa a požiaru. Pri tlení slamy takisto nie je do ovzdušia vypúšťané také veľké množstvo toxínov a splodín ako pri horení polystyrénu alebo iných umelých materiálov. Veľmi podobné vlastnosti majú aj ostatné prírodné izolačné materiály, napr. drevovláknité izolácie. Tým aj zdanlivo nevhodná skladba môže pre obyvateľa domu zabezpečiť vyššiu ochranu pri vzniku požiaru. Preto je potrebné sa na túto problematiku pozerať komplexne!